“Ik wil een kapitaal opbouwen voor mijn pensioen”
Als zelfstandige doet u er goed aan om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Uw wettelijk pensioen zal namelijk niet volstaan om uw levensstandaard na uw pensionering te behouden.

Er bestaan verschillende interessante oplossingen om een aanvullend pensioen op te bouwen:

 • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
 • Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) als u geen vennootschap hebt
 • Individuele Pensioentoezegging als u zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap bent

Bent u een geconventioneerde zelfstandige arts, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of verpleegkundige, dan kunt u deze oplossingen ook combineren met een RIZIV-contract.
Bovendien kan u ook kiezen voor het klassieke pensioensparen of langetermijnsparen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een zeer voordelige oplossing om voor uzelf een aanvullend pensioen op te bouwen. U betaalt via uw VAPZ minder belastingen en minder sociale bijdragen. Hierdoor recupereert u 20,50% van uw premie dankzij de besparing op de sociale bijdragen, en bespaart u langs fiscale weg meteen tot 53,50% van uw premie (rekening houdend met een gemeentebelasting van 7%)! U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Gewoon of sociaal vapz
In het kader van een VAPZ hebt u de keuze tussen twee formules: gewoon VAPZ en sociaal VAPZ.
De verschillen tussen beide situeren zich in de maximumpremies die u kunt storten en in de aanvullende waarborgen:

 • Gewoon VAPZ
  • Maximaal 8,17% van uw referentie-inkomeni
  • Absolute maximum voor 2020: 3.291,30 euro
 • Sociaal VAPZ
  • Maximaal 9,40% van uw referentie-inkomen
  • Absolute maximum voor 2020: 3.786,81 euro

Een gewoon VAPZ voorziet in de opbouw van een aanvullend pensioen, eventueel aangevuld met een aantal waarborgen. Een sociaal VAPZ doet dat ook, maar biedt daarnaast ook aanvullende waarborgen in het kader van solidariteitsprestaties. Dat kan gaan om een overlijdens- en/of een arbeidsongeschiktheidsdekking.

Gunstige fiscaliteit

 • Geen premietaks
 • De fiscaliteit bij de uitbetaling van uw kapitaal is bijzonder voordelig:
  • de verworven winstdelingen zijn 100% belastingvrij;
  • de eindbelasting gebeurt onder de vorm van een (voordelige) fictieve rente;
  • blijven te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55% en de solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2%.

Het referentie-inkomen is het gemiddelde van de gecorrigeerde inkomsten van de drie vorige belastbare periodes

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

U kan voortaan ook een aanvullend pensioen opbouwen via de POZ, naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). U krijgt een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.
Fiscaal interessant

 • 30% belastingvermindering op de personenbelasting (te verhogen met de gemeentebelasting) als de voorwaarden voor de belastingvermindering vervuld zijn, onder andere de 80%-regel. Dit betekent dat het totale bedrag van uw pensioen (de som van uw wettelijk pensioen en het eventuele aanvullende pensioen) voor een volledige loopbaan van 40 jaar niet hoger mag liggen dan 80% van uw referentie-inkomen.
 • Uw pensioenkapitaal is onderworpen aan de personenbelasting aan een afzonderlijk tarief van 10%.
 • Uw eventuele winstdeling is vrijgesteld van deze belasting.

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Als u via een vennootschap werkt, dan is een Individuele Pensioentoezegging een heel voordelige oplossing om voor uzelf als zelfstandige bedrijfsleider een aanvullend pensioen bijeen te sparen. U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Wie betaalt de premies?
Uw vennootschap betaalt de premies, uzelf bent de verzekerde en begunstigde op termijn. Zelfs als uw vennootschap failliet zou gaan, blijven de opgebouwde reserves verworven.

Fiscaal interessant

 • Voor de vennootschap: uw vennootschap mag de gestorte premies volledig aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat de 80%-regel gerespecteerd wordt. Die regel zegt dat de som van uw wettelijk en aanvullend bedrijfspensioen niet meer mag bedragen dan 80% van uw laatste brutoloon. Om deze 80%-regel te berekenen kunt u steeds bij ons of bij uw boekhouder terecht.
 • Voor uzelf:
  • De premies worden niet beschouwd als voordelen van alle aard en worden daarom niet onderworpen aan de personenbelasting.
  • Gunstige belasting bij uitbetaling: een percentage tussen 20% en 16,5% naargelang de leeftijd van de verzekerde. Op de wettelijke pensioenleeftijd of op de leeftijd waarop u een volledige loopbaan hebt bereikt, in overeenstemming met de geldende pensioenwetgeving EN als u effectief professioneel actief bent gebleven tot die leeftijd, is dat 10%.

Backservice
Een belangrijke troef van de Individuele Pensioentoezegging is dat u ook een deel van uw voorgaande professionele carrière buiten de vennootschap (tot maximaal 10 jaar terug) kan financieren met een zogenaamde ‘backservice’. Dat u in die voorgaande gepresteerde jaren nog geen zelfstandige was, is daarbij geen probleem.
Wij of uw boekhouder kunnen berekenen welke backservice er voor u mogelijk is. U kunt dit bedrag in 1 keer (enige premie) of in meerdere keren (periodieke premie) storten, dat kiest u zelf.

RIZIV-Contract

Als u een geconventioneerde zelfstandige arts, tandarts, kinesitherapeut, apotheker, logopedist of verpleegkundige bent, dan kunt u een RIZIV-tussenkomst ontvangen. Het RIZIV stort die tussenkomst rechtstreeks in het verzekeringscontract, dat sterk lijkt op een sociaal VAPZ. U krijgt een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

De recentste bedragen van deze tussenkomsten voor elk beroep vindt u op de website van het RIZIV, www.riziv.fgov.be
U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Gunstige fiscaliteit
De fiscaliteit bij de uitbetaling van uw kapitaal is bijzonder voordelig:

 • de verworven winstdelingen zijn 100% belastingvrij
 • de eindbelasting gebeurt onder de vorm van een (voordelige) fictieve rente
 • blijven te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55% en de solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2%

Aanvullende waarborgen in VAPZ, RIZIV en IPT

Naast pensioenopbouw kan u in het kader van deze producten ook een aantal aanvullende waarborgen onderschrijven:

 • een bijkomende overlijdenswaarborg
 • een arbeidsongeschiktheidsrente
 • een waarborg Premievrijstelling: die zorgt ervoor dat u, zelfs als u arbeidsongeschikt bent en geen financiële ruimte meer hebt om de premies voor uw pensioen te storten, toch verder een aanvullend pensioen blijft opbouwen. De maatschappij neemt die premies dan voor zijn rekening.

Investeren in vastgoed via uw aanvullend pensioen

Het is mogelijk om uw pensioenproduct in 2de pijler te gebruiken om een onroerend goed te verwerven, (ver)bouwen, verbeteren of herstellen binnen de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Zo kunt u een voorschot, dat is een gedeelte van de opgebouwde reserve, opvragen of kunt u ervoor kiezen om op de einddatum van uw contract het opgebouwde pensioenkapitaal te gebruiken om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen. Uw 2de pijlercontract kan ook dienen als waarborg voor een hypothecair krediet.